ബരാക്ക് ഒബാമ ഈച്ചയെ പിടിക്കുന്നു :)

ഒബാമയ്കകൊക്കെ എന്തും ആകാമല്ലോ ;)


Obama Swats Fly during CNBC Interview0 comments: